Gizlilik Politikası

Özgür Eller Otizm İnisiyatifi olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna büyük önem veriyoruz.

Bu sorumluluğumuzun bilinciyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında hazırlanan ve web sitemiz üzerinden yayınlanmakta olan işbu politikanın amacı, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmektir.

Özgür Eller’e ait web sitesini ziyaretiniz sırasında herhangi bir kişisel veri mevzuata aykırı olarak toplanmamakta olup, web sitemizi kişisel nitelikte verilerinizi paylaşma ihtiyacı olmaksızın ziyaret edebilirsiniz.

Web sitemiz üzerinden başka internet sayfalarına link verilmesi halinde Özgür Eller bu sitelerin gizlilik, içerik ve uygulamalarından yasal olarak sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, bu sitelerin kullanılması veya bu sitelerin kişisel verilerin işlenme politikalarının olup olmadığının kontrolü veri sahibinin sorumluluğundadır.

Gerek internet sitemiz üzerinden kullanımlar kapsamında, gerekse kanuna uygun esas ve usullerle elde edilen kişisel veriler, sadece verinin elde edildiği işlemin amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel biçimde toplanacak ve amacın gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işlenecektir. Özgür Eller, çalışanları başta olmak üzere gerek kamu kurum ve kuruluşları ve gerekse diğer gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kurmuş olduğu tüm ticari ve resmi ilişkilerinde elde ettiği ve edeceği tüm kişisel verileri, söz konusu mevzuata uygun olarak işlemekte ve güncellemektedir.

Kişisel Veri Kullanım Amaçları

 • Özgür Eller tarafından işlenen kişisel veriler, Özgür Eller faaliyetleri ile ilgili olarak ve ancak anılan mevzuatın izin verdiği çerçevede, aşağıda anılan amaç ve sebeplerle işlenebilecek, yurt içinde ve kanunun aradığı diğer koşullarla yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
 • Veri sahibinin açık rızası olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin ifa için gerekli olması,
 • Sözleşme tarafı olunması,
 • Özgür Eller’in hukuki yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması,
 • Veri sahibi tarafından verilerin alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar verilmemek kaydıyla, Özgür Eller’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Özgür Eller’in sair kanunlarda gösterilen yükümlülüklerinin bulunması.
 • Kişisel Veri Sahibinin Hakları
 • Kişisel veri sahipleri olarak,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme,
 • İşlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı işlenme sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu olan Özgür Eller iletişim bilgileri, her tür iletişiminiz, talep, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile başvuru konusunu başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki şekilde tarafımıza başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:

Yukarıda bildirilen mail adresine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.

Kullanıcıların ve kamunun bilgisine iletiriz.

Saygılarımızla,

Özgür Eller Otizm İnisiyatifi