Skip to main content
Rehber

BEP İtiraz

By Nisan 29, 2023Mayıs 12th, 20232 Comments
Av. Deniz Yazgan Şenay

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP), okul müdürlüğüne yapılan idari başvurunun sonucunda somut olayın gerekliliklerine aykırı karar verildiği düşünülüyorsa, karar tarihinden itibaren altmış gün içinde idari dava açılabilir.

İdarenin yanıtsız kalması başvurunun örtülü olarak reddedildiği anlamına gelir. Bu bağlamda, idari davanın açılması gerekir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 7. maddesi uyarınca, dava açma süresi -bu konu bağlamında- altmış gündür. İkincil olarak, ilçe eğitim müdürlüğüne yapılan idari başvuru ardından yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar.

İYUK’un 3. maddesi uyarınca dilekçelerde;

a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları,

b) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,

c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,

d) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,

e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası, gösterilir.

Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur. Belirtmek gerekir ki, yargıdaki iş yükü bağlamında, bir dava ortalama 24 ayda sonlanabilir.

2 Comments

Yorum Bırak